اعضا شورای دیده بانی سلامت

تعداد بازدید:۲۰۷۲

اعضاء، ساختار و محل استقرار

۱. محل تشکیل دیده بانی در دبیر خانه سیاست گذاری سلامت و زیر نظر این دبیر خانه است.

۲. رئیس کمیته دیده بانی سلامت مدیر کل اطلاعات و فناوری استانداری می باشد.

۳. دبیر کمیته دیده بانی مسئول آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است.

۴. اعضاء کمیته دیده بانی ۱۰ نفر می باشد که یکی از اعضاء باید عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و متخصص آمار زیستی باشد.

۵. کلیه مسئولین واحد های آمار سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان که بیشترین تاثیر بر سلامت دارند عضو دیده بانی می باشند.

۶. احکام تمام اعضاء کمیته دیده بانی توسط دانشگاه علوم پزشکی و با امضاء ریاست دانشگاه و استاندار می باشد.

۷. محل تصویب آیین نامه کمیته دیده بانی در هیات رئیسه و کارگروه سلامت و امنیت غذایی می باشد.

۸. کمیته دیده بانی در دبیرخانه سیاست گذاری سلامت تشکیل شده و دعوت نامه مربوطه و کاربست مصوبات در مراجع تصمیم گیری توسط دبیر خانه سیاست گذاری سلامت انجام خواهد شد.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۶