معرفی شورای دیده بانی سلامت و اهداف

شورای دیده بانی سلامت بر اساس اسناد بالا دستی ۱ مصوبه بند الف دومین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی طرح جامع سلامت استان قزوین مورخه ۰۳/‏۱۱/‏۸۷‬ ۲ برنامه پنجم توسعه کشور، با ۷ ماده و ۲ تبصره و ۲ ضمیمه به شرح ذیل در دبیر خانه سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ایجاد می گردد.

تعریف:

دیده بانی نظامی است که از طریق کاربرد ثانویه و ادغام درونداد های اطلاعاتی و فرایند های موجود عمل می کند. محل دست یافتن به درونداد های پایه، سلسله ای از منابع اولیه اطلاعات است. دیده بانی به عنوان ابزاری سیاست محور، عمدتاً بر روی اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری و عمل سلامت و بطور خاص اطلاعات و دانش مورد نیاز سیاست گذاری و تصمیم گیری سلامت با تکیه بر شواهد تمرکز دارد.

ظرفیت مراقبت و پایش عموماً در تعدادی از نظام های خاص (مانند نظام هایی که بیماری های واگیر دار، وضعیت تغذیه یا عملکرد نظام های سلامت سروکار دارند) وجود دارد. همچنین برخی گروه های مستقر در نظام سلامت، دارای ظرفیت های گوناگونی برای تحلیل و تولید گزارش هایی هستند که تولید سناریو ها، تهیه سیمای سلامت و تصمیمات مربوط به سلامت عمومی و نظام های سلامت را می گیرند نیز به نسبتی که ظرفیت تحلیل و کاربرد اطلاعات برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را داشته باشند، بخش تجربی دیدبانی را تشکیل می دهند.

هدف

۱ هم افزایی مراجع جمع آوری اطلاعاتی سازمانها و دستگاه ها برای ارائه تصویر روشن از وضعیت سلامت مردم استان

۲ کاربست گزارش های دیده بانی در نظام سیاست گذاری استان

۳ انسجام نظام های اطلاعاتی مرتبط با سلامت و کاهش همپوشانی ها و مغایرت ها

۴ افزایش سرعت شناسایی مشکلات سلامت و تصمیم گیری برای آن

۵ پایش برنامه ها و سیاست های سلامت استان

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۶