دکتر مهدی جهانگیر

تعداد بازدید:۳۲۷۳

دکتر مهدی جهانگیر، کارشناس مشارکتهای مردمی، امور خیرین و سازمانهای مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دکتری پزشکی عمومی
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۳۷۹
m.jahangir@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۶