منابع آموزشی

تعداد بازدید:۱۲۵۲

 

منابع آموزشی مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت شامل:

 

- پمفلت

- پوسترهای آموزشی

- فایل های آموزشی

- فیلم های آموزشی

 

 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷