بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۲۵۶

الهام  مقیمی

 

 • بررسی و مطالعه راهنمای اعتبار بخشی مرکز و تحلیل محورها، استانداردها و سنجه ها و تشکیل جلسات مرتب  به منظور رساندن شاخصهای مرکز به حد مطلوب و مورد اننظار
 •  تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله بیمارستان
 • بازنگری برنامه  استنراتژیک بیمارستان ( حداقل سالانه)
 • نشر بیانیه رسالت بیمارستان در تمامی قسمت ها به نحوی که تمام کارکنان ازآن آگاهی داشته باشند
 • تعیین ایمنی بیمار و ارتقای مستمر کیفیت  به عنوان اولویتهای استراتژیک بیمارستان و نظارت بر اجرای آن در قالب  برنامه عملیاتی در کل بیمارستان
 • همکاری با بخشها و واحدها  به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان 
 • نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در کل بیمارستان جهت بهبود کیفیت و ایمنی بیمار و دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستان
 • مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت، کنترل خطا و ایمنی بیماران
 • نظارت برتعیین و تحلیل شاخصهای کلیدی  عملکرد و انجام اقدامات اصلاحی بر اساس آنها در تمام  بخشها و واحدهای بیمارستان  از جمله واحدهای برون سپاری شده
 • کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش های ارزیابی و یا سازمانهای قانون گذار  از جمله اعتبار بخشی 
 • هماهنگی با هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار و مدیریت خطر
 • شرکت در بازدید منظم مدیریتی به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار ،  شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله  جهت ارتقای فرصتها
 • برگزاری جلسات تیم رهبری و مدیریت کیفیت  به طور منظم  و ثبت صورتجلسات  و مصوبات 
 • توجیه اعضای جدید تیم رهبری و مدیریت کیفیت  مطابق برنامه
 • پیگیری خط مشی ها و دستورالعمل های  تحویلی به بخشها و فرایند ها و ارتقائ مستمر آنها
 • هماهنگی جهت برگزاری مرتب کمیته ها
 • همکاری در برنامه رضایت سنجی پرسنل و مددجویان
 • همکاری در برگزاری آزمونهای توانمند سازی پرسنل پرستاری و اداری
 • پایش شاخصهای بیمارستانی از قبیل در صد ضریب اشغال تخت های بیمارستانی در صورت نیاز
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مسئول مافوق
آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸