سوپروایزر بالینی

تعداد بازدید:۳۳۰

شرح وظایف

 • مسئولیت و مدیریت مرکزدر شیفتهای غیر اداری با هماهنگی مسئولین مرتبط
 •  رعایت مقررات و دستورالعملهای جاری
 • برآورد و حضور و غیاب نیروهای موجود در شیفتهای کاری محوله در کلیه  بخشها و واحدهای مرکز براساس برنامه  و در صورت نیاز اعمال تغییرات لازم به منظور توزیع نیروی انسانی به صورت مطلوب جهت بهروری حداکثری
 • . نظارت مستمر بر برنامه های پرستاری واحدهای تابعه و ارزیابی نحوه چیدمان نیروها و ارائه راهکارهای لازم
 • تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت خدمات پرستاری از طریق سنجش توانمندیهای مورد نیاز
 •  برنامه ریزی و نظارت خدمات پرستاری به وسیله ابزارها و روش های مختلف
 • شرکت در برنامه های نظارتی مرکز و تکمیل چک لیست های مربوطه و ارایه گزارش
 • نظارت بر استقرار و رعایت موزاین شرعی و اخلاق پرستاری در مراقبت از بیماران در راستای رعایت منشور حقوق بیمار و حفظ حریم بیمار
 • مشارکت و نظارت درآموزش پرستاری
 • پیگیری و شرکت درجلسات مرتبط بادستور مدیر خدمات پرستاری
 • نظارت بر حسن انجام وظیفه کلیه همکاران در شیفتهای کاری مربوطه
 • ارزیابی مراقبت های پرستاری به منظور کسب اطمینان از رعایت استانداردهای مراقبتی
 • اجرای وظایف محوله از طرف مقام مافوق

 

 

آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۸