بهداشت محیط

تعداد بازدید:۲۵۶

فرزاد مهدویان

شرح وظایف

 • جمع‌آوری ، تنظیم ، طبقه بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات و آمارهای موردنیاز بهداشت محیط قسمتهای مختلف بیمارستان
 • انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
 • اجرا و پیگیری و نظارت براعمال مفاد آئین نامه ها ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده درحیطه وظایف
 • تشکیل وشرکت در جلسات وکمیته های علمی ، تخصصی و اجرایی
 • انجام بازدید و نظارت مستمر وروزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از اطاقهای عمل وز ایمان ـ بخشها ـ تأسیسات آب و فاضلاب و آشزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذایی و مرکز سترون سازی ـ سرویسهای بهداشتی و رختشویخانه
 • نظارت و کنترل بر امر تفکیک ،جمع‌آوری ، حمل و دفع مواد زائد جامد و بی خطر سازی آنها
 •  نظارت و پیگیری برنامه های مستمر گندزدایی وشستشوی قسمتهای مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی
 • کلرسنجی آب و نمونه برداری به منظور کنترل آلودگی با اولویت آب و فاضلاب
 • پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط
 • برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان  و مبارزه با حشرات و جوندگان
 • برنامه ریزی نظارت وپیگیری گندزدایی ـ سم پاشی قمستهای مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی وزیست محیطی
 • نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان (اخذ کارت بهداشتی و گواهینامه بهداشت اصناف )قسمت آشپزخانه آبدارخانه رختشویخانه
 • تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به عنوان مسئولین ذیربط بیمارستان و انعکاس آن از طریق مسئولین مذکور به مراجع بالاتر
 • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی بهداشت برای کارکنان ـ بیماران ـ مراجعین و کارآموزان
 • ثبت فعالیتها وتنظیم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشکلات بهداشتی
 • انجام سایر امور محوله از طریق مسئولین ذیربط

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸