تدارکات

تعداد بازدید:۲۶۷

جهان قاسمی

شرح وظایف

 • نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
 • پیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم
 • همکاری در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها
 •  بررسی اسناد مربوط به خرید و تایید آنها و تطبیق با آیین نامه ملی و معاملاتی
 • امضاء پیش نویسها و مکاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستی
 • شرکت در کمیسیونهای مختلف مربوط به کارپردازی
 • بررسی درخواست خرید و تحویل اجناس خریداری شده به انبار و تحویل حواله و رسید انبار
 • خرید کلیه اقلام و مواد مورد نیاز مرکز
 •  تهیه وتامین نیازهای تدارکاتی واحدها وبخشهای  مختلف
 • بررسی و کسب اطلاعات جامع در خصوص نیازها
 •  ارتباط مستقیم با فروشندگان
 • تعیین منبع مناسب خریدباحداقل بهاء
 • بررسی قیمت و شرایط خرید و دریافت ضمانتنامه ها و سایر موارد خرید
 •  مرتب کردن ،تکمیل ، امضاء و مهر مستندات و ارسال آنهابه حسابداری
 •  ثبت کامپیوتری اطلاعات کارپردازی
 •  تشریک مساعی با مقام مافوق در انجام وظایف محوله
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸