تغذیه

تعداد بازدید:۲۵۷

هیلدا منتصر اسدی

شرح وظایف

 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بخش تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان
 • تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی بیمارستان (شامل خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری و توزیع غذا)
 • اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح بیمارستان
 • تعامل نزدیک با کارشناسان تغذیه معاونت درمان مربوطه جهت برنامه ریزی های مرتبط
 • همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت و سلامت کارکنان بخش تغذیه
 • همکاری با سایر بخش های اجرایی از جمله اعضاء تیم درمان، پرسنل بخش تغذیه و مقام مافوق درجهت بهبود ارائه خدمات غذایی
 • شرکت در دوره های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
 • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی بهداشت و تغذیه برای پرسنل واحد مدیریت خدمات غذایی با همکاری کارشناس بهداشت محیط
 • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تغذیه ای برای پرسنل بیمارستان (پزشکان، پرستاران و...) با هماهنگی کارشناس تغذیه معاونت درمان
 • تهیه و تدوین متون آموزش تغذیه جهت بیماران
 • نظارت بر آماده سازی محلول گاواژ، طبخ، نگهداری غذای آماده یا غذاهای باقیمانده، توزیع غذا و میان وعده ها
 • تهیه شرح وظایف سرآشپز، آشپز، کمک آشپز، متصدی توزیع غذا و ظرفشو و سایر پرسنل کمکی در مدیریت خدمات غذایی تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت
 • مدیریت و سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت های کارشناسان تغذیه بیمارستان و کارکنان بخش تغذیه و تقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی
 • اصلاح ساختار فیزیکی آشپزخانه و تطبیق آن با شرایط بهداشتی در همکاری با مسئول بهداشت محیط نظارت بر استقرار مراحل مرتبط
 • نظارت بر نحوه رعایت الزامات و استانداردهای خدمات غذایی
 • اجرای استاندارد های اعتباربخشی بخش تغذیه در بیمارستان
 • تشکیل کمیته تغذیه و رژیم درمانی به شکل دوره ای در صورت نیاز
 • جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های بخش تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی
 • بررسی گزارشات و آمار بخش تغذیه و ارسال بازخورد های دوره ای (ارائه گزارش- روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان دانشگاه
 • تهیه و تدوین فرآیند مشاوره تغذیه جهت بیماران بستری و سرپایی
 • نظرسنجی رضایتمندی بیماران بستری و سرپایی از خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستان
 • فعال نمودن درمانگاه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران سرپایی
 • برآورد تجهیزات و تدارکات مورد نیاز واحد مشاوره تغذیه و انعکاس به سطوح مافوق
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه به مقام مافوق و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸