دبیرخانه

تعداد بازدید:۲۴۴

مسئول واحد: معصومه جوادی

شرح وظایف

 •  ثبت مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در برنامه اتوماسیون اداری
 • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
 •  تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز جهت ارائه به مقام  مافوق
 • دریافت و اعلام وصول نامه هایی که از ادارات و سایر واحدها به مرکز ارسال میگردد
 • پیگیری انجام امور مربوط به صدور مکاتبات پزشک قانونی و سایر ارگانها با هماهنگی واحد پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان
 • ارجاع نامه به گیرنده آن دربرنامه اتوماسیون اداری
 •  پرینت نامه و ارسال آن به گیرندگانی که دارای برنامه اتوماسیون اداری نمی باشند
 • اسکن نمودن کلیه نامه های وارده (خارج از واحد دانشگاه )و ثبت و شماره گذاری آنها
 • پرینت نامه های ارسالی به واحد های خارج از سازمان از جمله بانک ها و بیمه ها و ممهور نمودن آنها
 • ثبت کلیه فاکس های دریافتی و ارسال به واحد مربوطه
 • بایگانی کلیه نامه ها دربرنامه اتوماسیون اداری
 • تایپ نامه ها ی محرمانه در فایل جداگانه
 • تهیه و تنظیم دعوت به کمیته ها و ارجاع صورتجلسات به اعضاء
 • ثبت و شماره وتاریخ گذاری مرخصی روزانه در دفتر اندیکس و مرخصی های استعلاجی در اتوماسیون
 • بایگانی اصولی نامه ها
 • انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق
آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹