دریافت و پرداخت

تعداد بازدید:۲۳۹

شرح وظایف

 

 • جمع آوری ونگهداری مناسب کلیه آیین نامه ، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد وبروز نمودن آنها
 • اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه وتنظیم لیست های مکانیزه حقوق ماهانه
 • جمع آوری ونگهداری مناسب کلیه آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد وبروز نمودن آنها
 • اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه وتنظیم لیست های حقوق ماهانه و مطالبت پرسنلی
 • همکاری با واحد کارگزینی جهت تسهیل در تنظیم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل
 • اخذ گواهی انجام کار پرسنل از کارگزینی و انتقال به سیستم حقوق ودستمزد
 • اخذ لیست حقوق ودستمزد از سیستم وارائه آن به مسئول رسیدگی شبکه
 • ارائه لیست حقوق و لیست تغییرات ماهانه به سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی واداره خدمات درمانی
 • اخذ گزارشهای پرسنلی مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق
 • همکاری با مسئول دفترداری در مورد مشخص نمودن میزان بدهی پرسنل به دانشگاه و سایر ارگانها
 • به روزنمودن اطلاعات پرونده پرسنلی هر یک از کارکنان
 • تنظیم لیست و محاسبه حق ماموریت ، تسویه حساب ، صندوق ذخیره ، ذخیره مرخصی استفاده نشده ، ذخیره بازخرید خدمت سنوات پرسنل
 • بایگانی یک نسخه از لیستهای حقوق
 • تهیه گزارش سالیانه در خصوص ریز مبالغ پرداختی حقوق ومزایا و..
 • محاسبه کارانه پزشکان و کارکنان
 • انجام سایر وظایف مرتبط محوله از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸