درآمد

تعداد بازدید:۲۶۳

شرح وظایف

 

 • کنترل گردش نقدینگی صندوق
 •   کنترل واریزی و برداشت حساب های درآمدی و ارائه گزارش به مسئول
 •  کنترل ثبت های درآمدی واحد های تابعه، تحلیل و انعکاس اشکالات موجود به واحد جهت رفع آنها
 •   پاسخ به مکاتبات
 •    ثبت درآمدهای مرکز
 •   ارائه گزارشات هفتگی و ماهانه به مسئول مربوطه جهت بررسی میزان درآمد واحدها
 •   کنترل سیستمهای نرم افزاری، سامانه ها و پیگیری مکرر از واحدها جهت ثبت ارسالی و وصولی بیمه های پایه بصورت صحیح در سامانه مربوطه
 •   رفع اشکالات جزیی و آموزش به متصدیان صندوق( صندوقدارها)
 •   تعامل مستمر با اداره درآمد ستاد
 • نظارت و ثبت در سامانه سجاد، رز و نظام نوین از بابت کلیه درامد های نقدی و غیر نقدی و تخفیفات و .....
 •  هم خوانی با واحد درآمد ستاد در پایان سال مالی
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام ما فوق
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸