اموال

تعداد بازدید:۲۴۵

وهاب هوشمندی

کارشناس ارشد حسابداری

شرح وظایف

 •   کنترل قبض انبار و حواله های صادره بصورت سریال و مطابقت با مشخصات اموال مربوطه و استفاده از رایانه در صورت نیاز
 •  رسیدگی به وضعیت  انبارهای اسقاط و مازاد مربوط به اموال تحت ابواب جمعی
 •  شناسایی اموال فرسوده و غیرقابل استفاده و خارج نمودن آنها از فهرست اموال واحد طبق مقررات
 •  نگهداری حساب کلیه اموال منقول و غیرمنقول و حق الااشتراک و ثبت در دفاتر قانونی
 •   تهیه ریز اموال مورد مزایده و اخذ مجوز از مسئولین ذی ربط جهت برگزاری مورد مزایده
 •  دریافت اموال جدید، اهدایی و ثبت و نگهداری حساب آنها و توزیع آن بین واحدها برحسب نیاز
 •   بایگانی اسناد و مدارک مربوط به قبوض و حواله های انبار و اسناد انتقال و تطبیق با صورتحسابهای مربوطه
 •   تنظیم و ارسال سیاهه های اموالی به مدیریت امور مالی جهت اقدام لازم
 •  الصاق برچسب مناسب بر روی اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرمهای اموال واحدها
 • کنترل اموال موجود به شیوه نوین و نگهداری حساب آنها با مشخصات کامل
 •   جمع آوری اموال مازاد و اسقاط در انبار مربوطه
 •  صدور پروانه خروج و تهیه اسناد انتقالی برای اموال تحت ابواب جمعی
 •  انجام نظارت لازم در جابجایی کالاها و اموال غیرمصرفی در واحد ذی ربط
 • برنامه ریزی و انجام انبار گردانی
 • تنظیم فرم 16 لیست اموال و نصب آنها در محل و کنترل دوره ای موجودی
 • نظارت بر حفظ و حراست از اموال
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله و انجام سایر موارد محوله از طف مسئول مافوق
آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۳۹۸