اعتبارات

تعداد بازدید:۲۳۹
  • بررسی و تامین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه های که تعهد پرداخت ایجاد میکنند
  • همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم
  • تایید اسناد پرداخت با ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین مالی
  • ممهورنمودن کلیه مدارک و ضمائم مربوط به تامین اعتبار به مهر ( تامین اعتبار شد )
  • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام مافوق
  • گردآوری منبع لازم بمنظور تامین اعتبار اقلام درخواستی
  • نکهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات
  • پاسخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص و ضعیت اعتبارات مصوب و دریافتی
  • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام ما فوق

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸