امور مالی

تعداد بازدید:۳۷۰

رییس امور مالی

سحر روشن چشم

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

تلفن33733087-045

شرح وظایف

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر پرسنل امور مالی برای انجام کلیه امور محوله واحد های  زیر مجموعه(ترخیص، صندوق، اموال ، حقوق و دستمزد پرسنل، حقوق پزشکان، صدور سند، صدور چک(دریافت و پرداخت)، واحد رسیدگی، واحد حسابداری عملیاتی، واحد بودجه و گزارشات، واحد بایگانی مدارک مالی و واحدهای دیگرز ازجمله واحد امور قراردادها، انبارها و...
 •  نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی
 •  بررسی و تایید نهایی پرداختهای دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی
 •  نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیمگیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود
 •  ایجاد، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به منظور اجرای هرچه مطلوبتر حسابداری تعهدی
 • برنامهریزی به منظور انطباق نظامهای مالی و هزینهیابی  با اقدامات جاری با توجه به لزوم محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها.
 •  شرکت در جلسات بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه
 •  برنامهریزی و تصمیمگیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه ، تنظیم و تایید نهایی صورتهای مالی
 •  اعمال نظارت مالی بر ثبت، نگهداری و کنترل موجودی کالا و داراییهای 
 • برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارشهای مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط.
 •  نظارت عالی بر ثبت به موقع دفاتر رسمی و نظارت بر نگهداری اوراق و اسناد مرتبط ،هماهنگی امورمالی با سایر واحدها از نظر مسائل مالی
 •  اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس، حسابرسان و سایر مراجع ذیصلاح
 • تعیین خط مشی و رویهها به منظور رفع مغایرات با اشخاص و موسسات طرف حساب
 • هماهنگ نمودن عملیات واحدهای تحت نظارت و تصمیمگیری در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت
 •  برنامهریزی به منظور شمارش موجودی انبارها در پایان سال
 •  انجام سایر وظایف محوله از جانب مسئول مافوق
آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۸