امور حقوقی و رسیدگی به شکایات

تعداد بازدید:۵۲۸

مسئول واحد: قاسم علی نظافت

مدرک تحصیلی: 

 

شرح وظایف

  • مسئول امور حقوقی، به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات در مجموعه بیمارستان، تنظیم روابط حقوقی بیمارستان با اشخاص خارج به نحوی که منافع بیت­المال و مصالح مرکز تامین گردد
  •  نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین بیمارستان و اشخاص حقیقی یا حقوقی
  • نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها
  • حضور در جلسات مربوط به مسائل حقوقی، قراردادها، رسیدگی به شکایات و...
  • پیگیری مسائل حقوقی و پرونده‌های ارجاعی در دادگاههاو... تا حصول نتیجه
  • ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان بیمارستان در زمینه شغل مربوطه
  • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۸