تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۳۰۵

مسئول واحد: مهندس سویل وحدانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

تلفن تماس:   33727114 -045

شرح وظایف

 • کارشناسی خرید تجهیزات پزشکی
 • جمع آوری وثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی وایجاد بانک اطلاعات تجهیزات پزشکی
 • بررسی ونظارت بر نحوه نصب وراه اندازی دستگاهها
 •  انجام وپیگیری تعمیرتجهیزات پزشکی
 • آموزش چگونگی عملکرد واپراتوری دستگاههای پزشکی
 • برنامه ریزی وپیش بینی جایگزینی دستگاههای قدیمی بیمارستان با دستگاه های جدید ومورد نیاز تخصص های موجود در بیمارستان
 • تامین ایمنی بیماران وپرسنل وصحت عملکرد دستگاه
 • نظارت بر خروج تجهیزات پزشکی
 • کارشناسی اسقاطی تجهیزات پزشکی
 • مدیریت نگهداری واقدامات پیشگیرانه تجهیزات پزشکی
 • مستند سازی ونگهداری اطلاعات
 • پیگیری کنترل کیفی وکالیبراسیون تجهیزات پزشکی
 • ارجاع دستگاهها به شرکتهای نمایندگی ونظارت بر کار وکنترول وتائید انها
 • پیگیری امور محوله از طرف مقام مافوق در خصوص واحد مهندسی پزشکی در زمینه اعتبار بخشی
آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۸