سوپروایزر آموزشی

تعداد بازدید:۲۵۶۸

فاطمه محمدی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس پرستاری

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی - درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد، شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد

 • نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن

 • شناسایی و تعیین اهداف آموزشی تعیین نیازهای آموزشی اولویت بندی نیازهای آموزشی

 • تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان

 • تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

 • ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

 • کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

 • شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

 • تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی

 • مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان

 • هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم

 • ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثر بخش آموزشی

 • بکارگیری نتایج ارزیابی رضایت مندی کارکنان و مددجویان از طریق دفتر بهبود کیفیت در برنامه های آموزشی

 • مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان

 • مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیت های آموزشی به مسئولین

 • ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری

 • تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه آموزشی

 • طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

 • هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه پرستاری و مامایی

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۷