واحــــد کارگزین

خانم مینا نوروزی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

 

شرح وظایف

  • پیش بینی و نیاز سنجی در خصوص پرسنل مورد نیاز مرکز و هماهنگی و تهیه مقدمات و پیش نوس اعلام نیاز به مافوق.
  • رسیدگی به دوره های آموزشی کارکنانو تنظیم فرم ها و ارسال آن به مراکز مربوطه.
  • پی گیری نتایج ارزشیابی طرح تکریم ارباب رجوع و تمدید ضوابط مستخدم پیمانی.
  • صدور احکام پرسنلی اعم از ارتقاء گروه؛ تغییر عنوان، ماموریت و مرخصی.
  • صدور احکام بازنشتگی و تعیین حقوق بازنشتگی و یا وظیفه.
  • شرکت در جلسات مختلف آموزشی و تصمم گیری مرکز.
  • انجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان.
  • تهیه خلاصه پرونده و صورت برداری از اوراق.
  • رسیدگی به پیشنهادها و تقاضای کارکنان.
آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۷