فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۳۵۴۶

مسئول واحد: مراد رضایی

مدرک تحصیلی : کارشناس نرم افزار

تلفن: 33733085-045

شرح وظایف

 • مطالعه، طراحی و پیاده سازی نرم افزار های کاربردی
 •  شناسایی و تشخیص نیازهای نرم افزاری حوزه از طریق مطالعه سیستماتیک و مستمر و تهیه و تدوین گزارشهای تحلیلی همراه با ارائه راه حلهای اجرایی
 •  ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری و رفع اشکال و به روز رسانی برنامه های نرم افزاری در دست اجرا
 •  نظارت بر طراحی و اجرای نرم افزار های طرا حی شده و همکاری با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد قراردادهای منعقده
 •  نظارت، ارزشیابی و کنترل پروژه های طراحی نظامهای رایانه ای که توسط پیمانکار به انجام می رسد
 •  بررسی نیازهای نرم افزاری مورد نیاز واحدهای مختلف و ارائه نظارت مشورتی برای خرید یا سفارش خرید آنها
 •  تهیه و حفظ و نگهداری مستندات نرم افزارهای طراحی یا خریداری شده به منظور مراقبت و پشتیبانی بهتر از سیستمهای در دست اجراء
 •   نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها
 •  نیازسنجی نرم افزارهای تحت شبکه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مدیریت فناوری و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز
 •  ارتباط مستمر با شرکتهای طرف قرارداد واحد و رفع اشکالات و نیازهای کاربران
 •  ارائه مشاوره برای استفاده بهینه از نرم افزارها
 •  رفع آلودگیهای ویروسی بوجود آمده در کامپیوترهای اداری
 •  انجام سایر موارد از طرف مسئولین مربوطه در خصوص امور انفورماتیک مرکز
آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۸