ریاست

تعداد بازدید:۶۸۱۲

دکتربهرام حافظی فر

متخصص پوست، مو و زیبایی

پست الکترونیکی: b.hafezifar@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۷۲۳۶۴۷-۰۴۵

 

 

شرح وظایف

 

 • کسب خط مشی و دستورالعملهای الزم از سرپرست مربوطه و مسئولیت فنی مرکز
 • نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد
 • نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیرپزشکی مورد نیاز طبق برنامههای درمانی و نوع فعالیت بیمارستان ، سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آییننامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها
 • سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان
 • شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان
 • ایجاد کمیته های بیمارستانی، انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر کمیته
 • مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکالت و نواقص موجود در هر مورد
 • بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی
 • نظارت بر امور مالی، تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده
 • نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات جنبی بیمارستان
 • اقدام در مورد تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه
 • نظارت بر حسن اجرای خدمات پرستاری و بهیاری و آموزش حین خدمت کارکنان
 • اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی
 • نظارت و سرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه
 • تهیه گزارشهای متناوب از فعالیتهای بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی، بهداشتی، اداری، مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی
 • نظارت بر ارزشیابی کار کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات
 • ارائه گزارش فعالیتها، مشکلات، پیشرفتها به مقام مافوق

 

آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۸