پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران بستری از خدمات واحد تغذیه

پرسشنامه رضایتمندی بیماران از خدمات واحد تغذیه
 • 0
 • تاریخ*تاریخ تکمیل
  1
 • اطلاعات بیمار
  2
 • فرد پاسخ دهنده*
  بیمار
  همراه بیمار
  پرسنل مرکز
  3
 • نام*نام کامل
  4
 • بخش بستری*
  5
 • مدت بستری*
  6
 • سن بیمار*
  7
 • نوع بیماری*
  8
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  مرد
  زن
  9
 • میزان تحصیلات*فقط یکی انتخاب کنید
  بیسواد
  ابتدایی
  متوسطه
  دیپلم
  فوق دیپلم و تحصیلات بالاتر
  10
 • در ارتباط با کیقیت و کمیت غذا هریک از موارد زیر را چگونه ارزیابی میکنید
  11
 • عنوان*ضعیفمتوسطخوب
  تنوع برنامه غذایی بیمارستان
  شکل ظاهری، طعم و مزه غذا
  کفایت و حجم غذا
  مخلفات همراه غذا (ماست، سالاد، سوپ و ...)
  دمای غذا هنگام توزیع
  12
 • در ارتباط با توزیع غذا هریک از موارد زیر را چگونه ارزیابی میکنید
  13
 • عنوان*ضعیفمتوسطخوب
  نحوه برخورد پرسنل توزیع غذا
  وضعیت آراستگی ظاهری و لباس پرسنل توزیع غذا
  نوع و بهداشت ظروف توزیع غذا
  زمان توزیع غذا
  14