سنجش فرهنگ ایمنی بیمار

سنجش فرهنگ ایمنی بیمار
 • همکار گرامی با سلام ضمن تشکر از زحمات و تلاشهای جنابعالی / سرکار عالی در اجرای برنامه ایمنی بیمار، به استحضار عالی میرساند این پرسشنامه به منظور سنجش فرهنگ ایمنی بیمار و براساس پرسشنامه استاندارد طراحی و در اختیار شما قرار گرفته است. لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق و صحیح به سوالات، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای این برنامه در بیمارستان یاری فرمایید.
  0
 • تاریخ*تاریخ تکمیل فرم
  1
 • 2
 • سن*فقط یکی انتخاب کنید
  20 تا 30سال
  31 تا 40سال
  41 تا 50سال
  بیشتر از 50
  3
 • پست سازمانی*
  4
 • سابقه کار در بیمارستان*فقط یکی انتخاب کنید
  کمتر از 1 سال
  1تا 5 سال
  6 تا 10 سال
  11 تا 15 سال
  16 تا 20 سال
  21 سال و بیشتر
  5
 • سابقه کار در بخش / واحد محل خدمت فعلی*فقط یکی انتخاب کنید
  کمتر از 1 سال
  1 تا5 سال
  6 تا 10 سال
  11 تا 15 سال
  16 تا 20 سال
  21 سال و بیشتر
  6
 • متوسط ساعات کاری شما در هفته*فقط یکی انتخاب کنید
  30 تا 35 ساعت
  36 تا 40 ساعت
  41 تا 45 ساعت
  46 تا 50 ساعت
  51 تا 55 ساعت
  56 تا 60 ساعت
  7
 • سابق کار در سایر مراکز درمانی*به صورت عددی وارد نمایید
  8
 • دانشگاه محل تحصیل*فقط یکی انتخاب کنید
  آزاد
  سراسری
  9
 • نوع شیفت*فقط یکی انتخاب کنید
  صبح کار
  عصر کار
  شب کار
  شیفت در گردش
  10
 • سوالات*هرگزبه ندرتبرخی مواقعاغلب مواقعهمیشه
  1- هنگامی که اشتباهی رخ می دهد، ولی پیش از آن که بیمار را تحت تاثیر قرار دهد کشف و تصحیح میشود. این قبیل موارد چقدر گزارش میشوند؟
  2- هنگامی که اشتباهی رخ میدهد، اما آن اشتباه با اندازه ای مهم نیست که بتواند به بیمار صدمه بزند.این قبیل موارد چقدر گزارش میشوند؟
  3-هنگامی که اشتباهی رخ میدهد که می تواند منجر به آسیب زدن به بیمار میشود، ولی در نهایت هیچ اتفاقی برای بیمار نمی افتد این قبیل موارد چقدر گزارش میشوند؟
  4- کارکنان در صورت مشاهده عملی که ممکن است برای بیمار ایجاد کند، آزادانه و با صراحت لب به سخن میگشایند.
  5- کارکنان میتوانند آزادانه اقدامات و تصمیمات مسئولین را مورد پرسش قرار دهند.
  6- کارکنان زمانی که احساس میکنند اقدامی میتواند ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد،از تذکر دادن و جویا شدن دلیل انجام آن هراس دارند.
  7- به ما درباره تغییراتی که براساس گزارشهای حوادث ناخواسته صورت میپذیرد، بازخورد داده میشود.
  8- ما از خطاهایی که دراین واحد اتفاق میفتد مطلعیم.
  9-در این واحد ، در رابطه با راههای مقابله با وقوع مجدد خطا به بحث مینشیند.
  11
 • ادامه سوالات*کاملا موافقموافقبی نظرمخالفکاملا مخالف
  10- تنها شانس و اقبال باعث میشود اتفاقات جدی تر اینجا نیفتد.
  11- ایمنی بیمار هیچگاه برای انجام کارهای بیشتر فدا نمیشود.
  12- در این واحد مشکلات مربوط به ایمنی بیمار وجود دارد.
  13- سیستم ها و رویه های موجود در این واحد در جلوگیری از بروز خطا به خوبی عمل میکنند.
  14- سرپرستار این واحد هنگامی که مشاهده میکند کاری بر طبق رویه های ایمنی بیمار انجام گرفته از کارکنان تشکر کرده و از آنان تمجید میکند.
  15- سرپرستار این واحد به طور جدی به پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار توجه میکند.
  16- زمانی که فشار زیاد میشود سرپرستار از ما میخواهد که سریعتر کار کنیم حتی اگر به معنی میانبر زدن (عدم انجام قسمتی از کار باشد)
  17-سرپرستار این واحد از مشکلات مربوط به امنیت بیمار که به میزان زیاد نیز رخ میدهد چشم پوشی میکند.
  18- کارکنان این واحد فعالانه کارهای مختلفی را به منظور بهبود ایمنی بیمار انجام میدهند
  19-در اینجا اشتباهات منجر به ایجاد تغییرات مثبت میشود.
  20- پس از آن که به منظور بهبود ایمنی بیمار تغییراتی ایجاد کردیم، اثربخشی تغییرات را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
  21- کارکنان در این واحد از یکدیگر حمایت میکنند.
  22-زمانی که نیاز به انجام دادن کار زیاد است، همگی به عنوان یک تیم دور هم جمع میشویم تا به کمک هم آن را انجام دهیم.
  23-در این واحد کارکنان با احترام با یکدیگر برخورد میکندد.
  24- زمتنی که یک قسمت در این واحد با کار زیادی روبرو میشود، سایر قسمتهای واحد به کمکش میشتابند.
  25- کارکنان احساس میکنند اشتباهاتشان باعث میشود که در مورد آنها طرز فکر تغییر کرده و به گونه ای دیگر به آنها نگریسته شود
  26- وقتی حادثه ای گزارش میشود، احساس میشود که بیشتر در مورد شخص نوشته میشود تا خود مسئله.
  27-کارکنان نگران این هستند که اشتباهاتشان در پرونده شغلی آنها ثبت شود.
  28- تعداد کارکنان برای انجام کار کافی می باشند.
  29- کارکنان در این واحد ساعتهای طولانی کار میکنند ( بیش از زمان ایده آل کار پرسنل برای مراقبت از بیمار)
  30-ما از کارکنان موقت ( ساعتی ) بیش از حد استاندارد (ایده آل برای مراقبت از بیمار) استفاده میکنیم.
  31-ما در وضیعت بحرانی کار میکنیم یعنی سعی میکنیم حجم زیادی از کار را با سرعت بسیار زیاد انجام دهیم.
  32- مدیریت بیمارستان جو کاری را به وجود آورده که ایمنی بیمار را ارتقا می بخشد.
  33-اقدامات مدیریت بیمارستان نشان میدهد، مسئله ایمنی بیمار در بیمارستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و جزء الویت هاست.
  34- به نظر میرسد که مدیریت بیمارستان فقط پس از رخ دادن یک حادثه ناخواسته به مسئله ایمنی بیمار علاقه مند شده و توجه نشان میدهد.
  35- واحدهای بیمارستانی با یکدیگر به خوبی هماهنگ نیستند.
  36- همکاری خوبی بین واحدهایی که نیاز به کار با یکدیگر دارند وجود دارد.
  37- کارکردن با کارکنان سایر بخش های بیمارستان برایمان ناخوشایند است.
  38-واحدهای بیمارستانی به منظور فراهم کردن بهترین مراقبت برای بیمار به خوبی با یکدیگر کار میکنند.
  39-در هنگام جابجایی بیماران از واحدی به واحد دیگر ممکن است بعضی چیزه از قلم بیفتد.
  40- اطلاعات مهم در مورد مراقبت از بیمار اغلب به هنگام تغییر شیفت از دست میرود (گم میشود).
  41-اغلب در مبادله اطلاعات ما بین بخش های بیمارستانی مشکل به وجود می آید.
  42- تغییر شیفت کارکنان در این بیمارستان برای بیماران ایجاد مشکل میکند.
  12
 • *بسیار ضعیفضعیفقابل قبولبسیار خوبعالی
  43- به طور کلی وضیت ایمنی بیمار را در بخش/ واحد محل کار خود در بیمارستان چگونه ارزیابی میکنید؟
  13
 • 44-طی یک سال گذشته شما چند مورد گزارش وقایع ناخواسته تکمیل و ارسال نموده اید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  صفر
  1تا 2
  3 تا 5
  6 تا 10
  11 تا 20
  21 و بیشتر
  14