فرم نظرسنجی پرسنل

فرم رضایت سنجی پرسنل
 • تاریخ*تاریخ تکمیل فرم
  0
 • 1
 • مدیریت و رهبری
  2
 • سهولت ارتباط با مسئولین*راضیناراضینظری ندارم
  رییس بیمارستان
  مدیر بیمارستان
  مدیر پرستاری
  3
 • توجه مسئولان به نظرات و پیشنهادات کارکنان*راضیناراضینظری ندارم
  رییس بیمارستان
  مدیر بیمارستان
  مدیر پرستاری
  4
 • توجه مسئولین به ابتکار و نوآوریهای کارکنان*راضیناراضینظری ندارم
  رییس بیمارستان
  مدیر بیمارستان
  مدیر پرستاری
  5
 • نحوه برخورد مدیران ارشد*راضیناراضینظری ندارم
  رییس بیمارستان
  مدیر بیمارستان
  مدیر پرستاری
  6
 • نحوه همکاری ایشان با پرسنل و راهنمایی های ایشان برای بهبود روند کار*راضیناراضینظری ندارم
  رییس بیمارستان
  مدیر بیمارستان
  مدیر پرستاری
  7
 • *راضیناراضینظری ندارم
  نحوه ارزشیابی افراد در سازمان براساس عملکرد و شایستگی افراد
  8
 • *راضیناراضینظری ندارم
  نحوه برخورد و رفتار مسئول مستقیم خود
  9
 • آموزش و مهارت آموزشی
  10
 • *راضیناراضینظری ندارم
  اطلاع از کتابچه نوجیهی بدو ورود
  نحوه برگزاری کلاسهایدرون بخشی
  اطلاع رسانی و آموزش مسئول مستقیم در خصوص روشهای انجام کار
  انطباق کلاسهای بازآموزی با نیازهای شغلی
  11
 • امورمالی، رفاهی و فرهنگی
  12
 • *راضیناراضینظری ندارم
  امکانات رفاهی موجود در اتاق استراحت پرسنل
  نحوه باز پرداخت هزینه های درمانی توسط بیمه تکمیلی
  نحوه معرفی کارکنان جهت استفاده از استخر وسایر امکانات ورزشی
  زمان پرداخت کارانه و اضافه کار در مقایسه با سایر بیمارستان ها
  برگزاری جلسات و مسابقات فرهنگی در مناسبت های مختلف
  سرویس ایاب و ذهاب
  نحوه معرفی کارکنان جهت دریافت وام و تسهیلات مالی
  13
 • اطلاع رسانی
  14
 • *راضیناراضینظری ندارم
  ازنحوه اطلاع رسانی در خصوص مقررات و بخشنامه ها
  از نحوه اطلاع رسانی در مورد اخبار بیمارستان
  15
 • چنانچه پیشنهاد یا انتقادی دارید، ذکر بفرمایید.واحد محل خدمت*در صورت تمایل
  16