رئیس و کارکنان اداره انتشارات

 

دکتر محسن سقا : رئیس شورای اداره انتشارات دانشگاه

 

کارکنان اداره انتشارات

مریم پارسای : کارشناس انتشارات دانشگاه و کارشناس مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

شماره تلفن: 045-۳۱۵۵۲۳۰6

رسول لطف اله زاده: کارشناس کمیته تالیف و ترجمه 

شماره تلفن: 045-۳۱۵۵۲۳۰۵

شیدا فتحی : کارشناس مجله سلامت و مراقبت

شماره تلفن: 33717137- 045

رقیه تفرجی : کارشناس مجله سلامت و بهداشت

شماره تلفن: ۳۳۵۱۳۴۲۸  (داخلی ۲۲۶)

 

پست الکترونیکی: pub@arums.ac.ir

تلفن : 045-۳۱۵۵۲۳۰6

 

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۸