ریاست مرکز

دکتر جواد سرباز زاده

رشته تخصصی: متخصص جراح عمومی

دور نویس: ۰۴۵۳۲۷۲۳۰۹۶

شماره تماس :۰۴۵۳۲۷۲۲۱۱۰- داخلی ۲۰۱

پست الکترونیکی: emamahospital1@gmail.com

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۷