مدیریت خدمات پرستاری

مریم قدیم خانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیولوژی

شماره تماس: ۳۲۷۲۴۳۸۳-۰۴۵

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۸