تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۷۸۴

مسئول واحد: مهندس رضا عالیزاده 

مدرک تحصیلی: کارشناس برق

 

پرسنل شاغل در تجهیزات پزشکی:

مهندس مهسا قلیزاده                    مدرک تحصیلی: کارشناس تجهیزات پزشکی

مهندس صبورا بهمنی                   مدرک تحصیلی: کارشناس تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸