اساتید مشاور

- معاون آموزشی و پژوهشی : استاد مشاور دانشجویان دندان ورودی 97 و 98

-دکتر علی عابدی : مسئول اساتید مشاور و  استاد مشاور دانشجویان پزشکی ورودی 92 و 93

-دکتر محسن سقا :استاد مشاور دانشجویان پزشکی 97

-دکتر محمد مهرتک : استاد مشاور دانشجویان دندان 95

-دکتر حکیمه سعادتی : استاد مشاور دانشجویان پزشکی 96

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۸