معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

حافظ میرزانژاد عضو هیات علمی دانشگاه، گروه میکروب شناسی ،انگل شناسی و ایمونولوژی 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۸