تلفن های دانشکده

تعداد بازدید:۳۴۵۶

لیست تلفن دانشکده پردیس خودگردان

ردیف

نام واحد

داخلی

مستقیم

اسامی پرسنل

ردیف

نام واحد

داخلی

مستقیم

اسامی پرسنل

۱

مسئول دفتر دانشکده

۳۰۰

 

عبداله بختیاری

۷

امور دانشجویی

۳۰۶

 

خانم نژاد صفر

۲

ریاست دانشکده

۳۰۱

۳۳۵۲۵۳۱۳

دکتر پیری

۸

مترجم و مسئول سایت

۳۰۷

۳۳۵۲۵۴۷۲

آقای شکیبا

۳

مدیر دانشجوئی و فرهنگی

۳۰۲

۳۳۵۲۵۳۲۲

دکتر فرجی

۹

امور مالی

۳۰۸

 

آقای سرتیپ

۴

مسئول آموزش

۳۰۳

۳۳۵۲۵۳۶۸

خانم بختیاری

۱۰

چاپ و تکثیر

۳۰۹

 

آقای سعیدوند

۵

کارشناس آموزش

۳۰۴

۳۳۵۲۵۴۷۳

خانم میرش زاده

۱۱

مسئول آزمایشگاه

۳۱۰

 

خانم حسین زاده

۶

کارشناس آموزش

۳۰۵

 

خانم بخشایش

 

 

 

 

 

 

 

شماره تلفنخانه دانشکده: ۱-۳۳۵۱۲۰۰۰ ۳-۳۳۵۲۳۸۹۰

 

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۳۹۶