برنامه کلاس دانشجویان پزشکی

تعداد بازدید:۶۰۰۰

 

 برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه 98ترم اول ورودی98

 

ساعت

10  -  8

12  -  10

14-12

16-14

18-16

20-18

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

اخلاق اسلامی

 حاج اقااسدی

کلاس4  

ایمنی وترافیک

دکتر مهرتک

کلاس4

8هفته اول

  

زبان پیش دانشگاهی

کریم نظری بقا

کلاس4

تربیت بدنی 1 برادران

آقای پرواسی

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 کامپوتر

(سایت)

مهندس محمدنیا

 

 

 

دوشنبه

بیوشیمی1 نظری

دکترمهدوی فر- -رضاقلیزاده کلاس4

مقدمات علوم تشریح نظری وتشریح قلب وعروق نظری

گل محمدی.نجف زاده نامجو.نیاپور

کلاس4

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

مقدمات علوم تشریح وتشریح قلب وعروق نظری

گل محمدی.نجف زاده نامجو.نیاپور

کلاس4

مقدمات علوم تشریح وتشریح قلب وعروق عملی

گل محمدی.نجف زاده نامجو.نیاپور

مقدمات علوم تشریح وتشریح قلب وعروق عملی

گل محمدی.نجف زاده نامجو.نیاپور

مقدمات علوم تشریح و   تشریح قلب وعروق عملی

گل محمدی.نجف زاده نامجو.نیاپور

 

چهار شنبه

بیوشیمی1عملی

دکتر مهدوی فر. دکتر رضاقلیزاده

بیوشیمی1عملی

دکتر مهدوی فر. دکتر رضاقلیزاده

آداب پزشکی1

دکترندرمحمدی

کلاس4

روانشناسی سلامت

دکترندرمحمدی کلاس4

ادبیات فارسی

کاظم نظری بقا

 

کلاس4

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی1 خواهران هماهنگی نماینده با خانم ارمغان

 

 

 برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه 98ترم سوم  ورودی97

 

ساعت

10  -  8

12  -  10

14-12

16-14

18-16

20-18

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

تربیت بدنی2 برادران

آقای پرواسی

اندیشه2

آقای علی نسب

کلاس2

 

 

 

یکشنبه

 

 

علوم تشریح2نظری

گلمحمدی.سقا.سلیم نژاد.نامجو.نیاپور

کلاس2

فیزیولوژی2نظری

گروه فیزیو

کلاس2

باکتری شناسی تئوری

خادمی

کلاس2

 

 

 

دوشنبه

باکتری شناسی عملی

دکتر خادمی

باکتری شناسی عملی

دکتر خادمی

 

 

انگل شناسی عملی

دکترحیدری-دکتر محمدی

انگل شناسی  عملی

دکترحیدری-دکتر محمدی

 

سه شنبه

 

 

انگل شناسی پزشکی تئوری

دکترحیدری-دکتر محمدی

کلاس2

فیزیولوژی2نظری

گروه فیزیو

کلاس2

باکتر شناسی تئوری

دکتر خادمی

کلاس2

 

 

 

چهار شنبه

آداب پزشکی3

بیمارستان

علوم تشریح2نظری

گروه تشریح

کلاس2

فیزیولوژی2عملی

دکترعابدی

فیزیولوژی2عملی

دکترعابدی

فیزیولوژی2عملی

دکترعابدی

تشریح2عملی

گروه آناتومی

تشریح2عملی

گروه آناتومی

تشریح2عملی

گروه آناتومی

 

پنجشنبه

 

 

زبان تخصصی1

13-10

دکتر عابدی  کلاس2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه 98ترم  پنجم ورودی 96

 

ساعت

10  -  8

12  -  10

14-12

16-14

18-16

20-18

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

واحدی زاده

کلاس3

 

 

 

 

 

یکشنبه

فیزیک پزشکی

 

دکتر مجتبی امانی کلاس3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

اپیدمیولوژی

دکتر شرقی 

 کلاس3

فرهنگ وتمدن اسلام وایران

آقای پناهی

کلاس3

 

 

 

 

 

سه شنبه

ایمنی شناسی بالینی

دکتر صفرزاده

کلاس3

تغذیه در بیماریها

دکتر نعمتی

کلاس3

آمار پزشکی

دکتر فیروز امانی کلاس3

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

ژنتیک انسانی

دکترجدی. داورنیا حسینی کلاس3

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاتولوژی عمومی تئوری و عملی و اصول پایه فارما؟

 

 

 

 برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه 98ترم ورودی95 فیزیوپات

 

ساعت

10  -  8

12  -  10

14-12

16-14

18-16

20-18

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

آمار حیاتی و روش تحقیق

دکتر فیروز امانی

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

آقای پناهی کلاس2

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

آمار حیاتی و روش تحقیق

دکتر عیسی زاده

8هفته اول

کلاس2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارماکولوژی 2وکلیه وگوارش و روماتولوژی؟


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۸