برنامه امتحانی

 

 برنامه امتحانی پزشکی ترم اول پزشکی98   

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

8:30صبح

31/03/99

مقدمات علوم تشریح

1

8:30صبح

02/04/99

ادبیات فارسی

2

8:30صبح

04/04/99

کامپیوتر

3

8:30صبح

07/04/99

بیوشیمی 1

4

8:30صبح

09/04/99

اخلاق اسلامی

5

8:30صبح

11/04/99

زبان پیش دانشگاهی

6

8:30صبح

14/04/99

ایمنی و ترافیک

7

8:30صبح

16/04/99

 روان شناسی سلامت

8

8:30صبح

18/04/99

تشریح قلب و عروق

9

 

 

 

 

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است ودر صورت مشاهده به کمیته انضباطی معرفی میگردد

 

  برنامه امتحانی پزشکی ترم سوم 97   

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

99.03.31

علوم تشریح سر وگردن وغدد درون ریز واعصاب

1

10.30صبح

99.04.05

فیزیولوژی 2

2

10.30صبح

99.04.07

اندیشه اسلامی 2

3

10.30صبح

99.04.11

باکتری شناسی

4

10.30صبح

99.04.15

انگل شناسی

5

10.30صبح

99.04.18

زبان تخصصی 1

6

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

 

 

برنامه امتحانی پزشکی ترم پنجم 96

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

8:30صبح

99.04.01

اصول پایه فارماکولوژی

1

8:30صبح

99.04.03

فرهنگ و تمدن

2

8:30صبح

99.04.05

تغذیه

3

8:30صبح

99.04.08

ایمنی شناسی

4

8:30صبح

99.04.10

فیزیک پزشکی

5

8:30صبح

99.04.12

آمار

6

8:30صبح

99.04.15

ژنتیک پزشکی

7

8:30صبح

99.03.17

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

8

8:30صبح

99.04.19

اپیدمیولوژی

9

8:30صبح

99.04.21

       تئوری پاتولوژی عمومی

10

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

 

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم اول98

 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

12:30

99.03.31

علوم تشریح 1

1

12:30

99.04.04

بیوشیمی

2

12:30

99.04.07

ادبیات فارسی

3

12:30

99.04.09

ایمنی و ترافیک

4

12:30

99.04.12

زبان پیش دانشگاهی  

5

12:30

99.04.14

فرهنگ و تمدن  

6

12:30

99.04.17

معارف اسلامی 1

7

 

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم سوم97

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

12:30

99.03.31

فیزیولوژی نظری2

1

12:30

99.04.02

تاریخ اسلام

2

12:30

99.04.04

ویروس شناسی

3

12:30

99.04.08

علوم تشریح 3

4

12.30

9904.10

قارچ شناسی

5

12:30

99.04.12

دانش خانواده

6

12:30

99.04.14

ژنتیک انسانی

7

12:30

99.04.16

اخلاق و تربیت اسلامی

8

12:30

99.04.18

روانشناسی

9

12.30

99.04.21

فیزیک پزشکی

10

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم پنجم96 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

12:30

99.04.01

سیستمیک 1

1

12:30

99.04.03

جراحی دهان فک و صورت

2

12:30

99.04.05

مبانی پروتز کامل

3

12:30

99.04.07

دندان پزشکی تشخیصی 1

4

12:30

99.04.09

فارماکولوژی

5

12:30

99.04.10

تغذیه در سلامت

6

12:30

99.04.12

کمپلکس پالپ

7

12:30

99.04.14

مبانی دندان پزشکی ترمیمی

8

12:30

99.04.15

اخلاق پزشکی

9

12:30

99.04.17

زبان تخصصی 2

10

12:30

99.04.19

پریودنتولوژی

11

12:30

99.04.21

گوش حلق و بینی

12

12:30

99.04.22

فوریت پزشکی

13

12:30

99.04.24

روان شناسی در دندان پزشکی

14

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم هفتم 95   

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

99.03.31

پروتز پارسیل

1

10.30صبح

99.04.02

درمان بیماران بی دندانی

2

10.30صبح

99.04.04

اطفال 2

3

10.30صبح

99.04.07

مبانی اندو 2

4

10.30صبح

99.04.09

پریو 2

5

10.30صبح

99.04.11

دندان پزشکی تشخیص 3

6

10.30صبح

99.04.14

ارتودنسی 1

7

10.30صبح

99.04.16

رادیولوژی نظری 2

8

10.30صبح

99.04.18

سلامت دهان و جامعه 2نظری

9

10.30صبح

99.04.18

سلامت دهان و جامعه 2نظری

10

10.30صبح

99.04.21

روش شناسی 1

11

10.30صبح

99.04.23

زبان تخصصی 4

12

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم نهم 94   

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

99.04.01

دندان پزشکی تشخیصی 5

1

10.30صبح

99.04.05

تروماتولوژی دهان

2

10.30صبح

99.04.10

ارتودنسی 3

3

10.30صبح

99.04.17

اندودنتیکس 2 نظری

4

 

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

 

 

 

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم یازدهم 93

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

99.04.01

روش آمار زیستی

1

10.30صبح

99.04.05

دندانپزشکی تشخیصی 7

2

10.30صبح

99.04.10

علوم نوین پزشکی دردندانپزشکی

3

10.30صبح

99.04.17

پروتز پیشرفته نظری 2

4

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۸