آموزش دانشکده

 

نام ونام خانوادگی: سعیده شادابی

پست سازمانی: کارشناس آموزش

رشته تحصیلی: پرستاری

مدرک تحصیلی: لیسانس

شرح وظایف: کارشناس آموزش دانشکده پردیس خودگردان

اطلاعات تماس: ۳۳۵۲۵۳۶۸

تلفنخانه ۱-۳۳۵۱۲۰۰۰

تلفن داخلی ۳۰۳

-------------------------------------------------------

نام ونام خانوادگی: رویا بخشایش

پست سازمانی: کارشناس آموزش

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

شرح وظایف: کارشناس آموزش دانشکده پردیس خودگردان

اطلاعات تماس: ۳۳۵۲۵۴۷۳

تلفنخانه ۱-۳۳۵۱۲۰۰۰

تلفن داخلی ۳۰۴

.................................................................................

زهرا ارمغان  کارشناس آموزش

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۸