دبیرخانه

اطلاعات مربوط به مسئول

نام ونام خانوادگی: زینب یوسفی

پست سازمانی: مسئول دبیرخانه

رشته تحصیلی: علوم تجربی

مدرک تحصیلی: دیپلم

--------------------------------------------------------

اطلاعات مربوط به کارمندان

نام ونام خانوادگی: کمال رزمی

پست سازمانی: نامه رسان

رشته تحصیلی: کشاورزی

مدرک تحصیلی: دیپلم

شرح وظایف: ارسال نامه های دانشکده ها به دانشگاه و بالعکس، ارسال نامه های خارج از محیط دانشگاه از طریق پست

--------------------------------------------------------

نام ونام خانوادگی: فاطمه شاهی زاویه

پست سازمانی: تایپیست

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: لیسانس

شرح وظایف: تایپ نامه های صادره، ثبت مرخصی های روزانه، ثبت ماموریت های روزانه

تلفن داخلی: ۲۰۹ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

تلفاکس ۳۳۵۲۵۳۶۷

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۳۹۷