کار گزینی

اطلاعات مربوط به مسئول

نام ونام خانوادگی: حسین قیصرآبادی

پست سازمانی: کارگزین

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مدرک تحصیلی: کاردانی

--------------------------------------------------------------------

اطلاعات مربوط به کارمندان

نام ونام خانوادگی: علی عسگر پولادرگ

پست سازمانی: کارگزین

رشته تحصیلی: مدیریت بازگانی

مدرک تحصیلی: لیسانس

شرح وظایف: صدور حکم کارگزینی ثبت مرخصی استحقاقی- انجام مکاتبات اداری- آمار کارکنان- ثبت ماموریت اداری و گواهی استعلاجی

تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۵۳۵۷ -۰۴۵

تلفن داخلی: ۲۰۶ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۳۹۷