مسئول خدمات اداری

‌‌‌‌‌‌‌نام ونام خانوادگی: مجید دنیائی

پست سازمانی: خدمات اداری دانشکده ها

 

 

‌‌‌‌تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۵۳۲۳ -۰۴۵

‌‌‌‌‌‌ تلفن داخلی: ۲۰۵ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۸