رئیس امور مالی

رییس امور مالی

نام ونام خانوادگی: محمد حسن صوفی

پست سازمانی: رئیس امور مالی دانشکده های بهداشت، دندانپزشکی و پردیس خودگردان

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت بازرگانی

تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۵۴۳۳

تلفن داخلی: ۲۰۴ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

-----------------------------------------------------------------

اطلاعات مربوط به کارمندان

نام ونام خانوادگی: محمد حسین سعیدی

پست سازمانی: متصدی امور دفتری

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شرح وظایف: مسئول دفترداری نظام نوین مالی و صدور چک

اطلاعات تماس: ۳۳۵۲۵۳۵۸

تلفن داخلی: ۲۱۳ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

-----------------------------------------------------------------‌‌‌‌‌‌‌

نام ونام خانوادگی: نرگس کیانی

پست سازمانی: حسابدار

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شرح وظایف: دریافت و پرداخت

تلفن داخلی: ۲۱۲ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

-----------------------------------------------------------------‌‌‌‌‌‌‌

نام ونام خانوادگی: علیرضا خوئی زاده

پست سازمانی: کارشناس آموزش

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: لیسانس

شرح وظایف: مسئول اعتبارات و درآمد

تلفن داخلی: ۲۱۴ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

-----------------------------------------------------------------

نام ونام خانوادگی: کامل صوری

پست سازمانی:

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

شرح وظایف: رسیدگی به اسناد

تلفن داخلی: ۲۰۴ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۳۹۷