رئیس امور عمومی

تعداد بازدید:۱۳۱۹

محرم خدایی رئیس امور عمومی دانشکده بهداشت، دندانپزشکی و پردیس خودگردان

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

 

تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۵۳۱۲ -۰۴۵

 

تلفن داخلی: ۲۰۳ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۳۹۶