ریاست

تعداد بازدید:۴۲۸۹

دکتر هادی پیری دوگاهه

سمت علمی: استاد

رشته تحصیلی: باکتری شناسی

پست الکترونیکی : h.peeridogaheh@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۵۲۵۳۱۳-۰۴۵

تلفن داخلی ۳۰۰ (تلفنخانه ۱ - ۳۳۵۱۲۰۰۰)

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸