اخبار

مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در مورد نحوه برگزاری کلاسهای درسی و امتحانات دانشجویان
شورای آموزشی دانشگاه در مورد نحوه برگزاری کلاسهای درسی و امتحانات دانشجویان

مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در مورد نحوه برگزاری کلاسهای درسی و امتحانات دانشجویان

اطلاع رسانی مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در مورد نحوه برگزاری کلاسهای درسی و امتحانات دانشجویان

ادامه مطلب