گروه های آموزشی

در حال حاضر، اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی در سه گروه «پرستاری»، «مامایی» و «اتاق عمل و فوریت پزشکی» قرار گرفته است. امید است در یک چشم اندازه چهار ساله، گروه پرستاری به گروه های «پرستاری داخلی-جراحی»، «پرستاری بهداشت روان»، «پرستاری بهداشت جامعه و مادر و کودک»، «پرستاری مراقبت های ویژه و اورژانس» و «پرستاری سالمندی» توسعه یابد. در حال حاضر گروه های آموزشی شامل موارد زیر است که برای مشاهده هر کدام بر روی گروه مربوطه کلیک نمایید.

گروه پرستاری مراقبت های ویژه
گروه پرستاری داخلی-جراحی
گروه مامایی
گروه اتاق عمل و فوریت ها
آئین نامه ها و دستورالعمل های اعضای هیئت علمی

 

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۵