امور عمومی

رییس اداره امور عمومی دانشکده

نام و نام خانوادگی: آقای سید فاضل موسوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت

شماره تماس مستقیم: ۰۴۵۳۳۷۱۵۰۲۶ پست الکترونیکی: f.mosavi@arums.ac.ir

 

شرح وظایف

 • دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشکده، پیگیری و گزارش عملکرد
 • رسیدگی و صدور دستور لازم و ارجاع نامه‌های اداری از طریق اتوماسیون اداری به واحدهای اداری و مالی زیر مجموعه
 • نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم
 • امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی، بررسی و پاراف احکام پرسنلی
 • تأمین فضا، تجهیزات و امکانات و سایروسایل اداری جهت ارائه خدمات اداری، مالی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
 • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار، سایت وکلاسهای آموزشی و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات مربوطه
 • تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان و معرفی کارکنان جهت استفاده از خدمات رفاهی دانشگاه
 • برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و مالی و نیازهای آموزش ضمن خدمت کارکنان
 • برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری
 • سازماندهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات در بین ادارات زیر مجموعه
 • پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی
 • برنامه ریزی جهت عقد قرارداد و واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیرات و نگهداری خودروها
 • رضایت‌سنجی از مراجعین از طریق طرح تکریم ارباب رجوع برای حوزه های تحت مدیریت
 • شرکت در جلسات اداری
 • پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات لازم

واحدهای زیر مجموعه

ردیف نام واحد نام پرسنل سمت شماره تماس
۱ کارگزینی سید امیر عطاء موسوی مسئول کارگزینی

 ۳۳۷۱۴۰۰۳

۲ امور مالی خیراله عباسی رئیس امور مالی

۳۳۷۱۷۳۴۴

۳ امور مالی فرهاد حسن زاده مسئول دریافت و پرداخت ۳۳۷۳۰۰۲۳
۴ امور مالی حسین محمدی فر مسئول رسیدگی به اسناد مالی ۳۳۷۳۰۰۲۳
۵ - فاطمه قربانی رابط آموزش ۳۳۷۲۶۰۸۵
۶ دبیرخانه لیلی نجف زاده مسئول دبیرخانه ۳۳۷۲۶۰۸۵
۷ دبیرخانه قدیر جعفری نامه رسان ۳۳۷۲۶۰۸۶
۸  انبار، رفاه، قراردادها سید داود جعفری مسئول واحد ۳۳۷۱۴۰۰۵
۹ تدارکات احمد عبادی کارپرداز ۳۳۷۱۴۰۰۳
۱۰ تاسیسات شهرام جوهری تکنسین تاسیسات ۳۳۷۱۴۰۰۵
۱۱ تلفنخانه فریده خوش ظاهر تلفنچی

۳۳۷۲۶۰۸۶,۳۳۷۲۶۰۸۵

۱۲ خدمات اداری و نقلیه افشین خانجانی مسئول خدمات اداری و نقلیه ۳۳۷۲۶۰۸۵

 

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۳۹۸