گروه پرستاری اورژانس و فوریتهای پزشکی

معرفی گروه

رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ازمهر ماه ۱۳۸۷ از دانشکده پزشکی و پیراپزشکی جدا و به رشته های دانشکده پرستاری و مامایی و اضافه گردید. هم اکنون دانشجویان در مقطع کارشناسی در این دانشکده تحصیل می کنند. هم چنین در بهمن ۱۳۸۵ نیز دانشکده توانست مجوز رشته فوریتهای پزشکی را اخذ نموده و از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ نسبت به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام نمود. هم اکنون رشته فوریت های پزشکی در مقطع کاردانی در این دانشکده دایر می باشد. گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی مسئولیت برنامه ریزی دروس نظری و عملی دو رشته فوق الذکر را بر عهده دارد.

 

مدیر گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

نام و نام خانوادگی: خانم شهره مشفقی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری کودکان

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۷۲۶۰۸۵

شرح وظایف مدیرگروه

 • هماهنگی جهت پیشگیری از تداخل برنامه های آموزش بالینی در بیمارستانها یا دیگرگروههای سایردانشکده ها

 • برنامه ریزی بالینی اعضای گروه درهرترم

 • برنامه ریزی تدریس دروس نظری گروه در هرترم

 • ارائه برنامه درسی مدرسین به واحد آموزش جهت برنامه ریزی نیمسال

 • نظارت بربخشهای بالین درطول ترم وهماهنگیهای لازم

 • ارزیابی مربیان آموزشی درپایان سال

 • بازدید از بخشهای بالینی وگزارش آن به معاونت آموزشی دانشکده

 • رسیدگی به شکایات و مشکلات آموزشی دانشجویان ومربیان و تلاش در جهت حل آن

 • نظارت بر تشکیل کار آموزی ها وکارورزی در عرصه ها در طی ترم
  پیگیری مشکلات مختلف دانشجویان اعم ازرفاهی، آموزشی و غیره در طی ترم در بیمارستانها. - برگزاری جلسات مستمرگروهی و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهاد ها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا

 • پیشنهاد کارگاهها و دوره های بازآموزی وشرکت در راه اندازی آنها

 • فعالیت درراه اندازی رشته های جدید و ارتقاءگروه

 • بازنگری آرایش دروس بر اساس تغییر سر فصل ها و بخش نامه ها

 • تهیه برنامه هفتگی دروس تئوری، کار آموزی درعرصه ها جهت ارائه به معاونت آموزشی

 • کنترل فرمهای ترفیع سالیانه وشرکت در جلسات مربوطه

 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 • آگاهی از طرح درسهای مدرسین گروه و نگهداری آنها در پرونده مربوط به فعالیتهای آموزشی گروه

 • درخواست تامین نیروی انسانی جهت دروس گروه رشته مربوطه

 

برنامه عملیاتی گروه اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی، ارشد پرستاری اورژانس

 

اعضای گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک رتبه علمی
1 خانم شهره مشفقی پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی
2 خانم دکتر معصومه آقامحمدی پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری دانشیار
3 خانم دکتر منصوره کریم الهی پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری دانشیار
4 آقای دکتر سعید مهری پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری استادیار
5 خانم راحله محمدی پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی
6 خانم نازیلا وثوقی پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی آموزشی
7 آقای محمد تقی سوادپور پرستاری کارشناسی ارشد مربی

 

 
آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۸