گروه پرستاری داخلی-جراحی

مدیر گروه: دکتر عقیل حبیبی

تحصیلات: کارشناسی ارشد اموزش داخلی جراحی- دکتری آموزش بهداشت

مرتبه علمی: استادیار

اعضای گروه داخلی-جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش
آخرین مدرک
رتبه علمی
1 دکتر مهدی حیدرزاده پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری دانشیار
2 آقای محمدعلی محمدی پرستاری بهداشت جامعه دانشجوی دکتری مربی
3 دکتر بهروز دادخواه پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری استادیار
4 دکتر فاطمه ابراهیمی پرستاری روان دکتری استادیار
5 خانم عفت مظاهری پرستاری (داخلی-جراحی) دانشجوی دکتری مربی
6 خانم اکرم الفبایی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی
7 خانم زهرا خلیلی پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد مربی
8 خانم عدیله عالی پرستاری (مراقبتهای ویژه) کارشناسی ارشد مربی آموزشی
9 خانم زهرا بی پیرایه پرستاری کارشناسی مربی آموزشی
10 خانم مینا نهامین پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی
11 خانم سودابه محمدی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی

 

 

                                                                               
آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۳۹۸