امور کلاس ها

 

برنامه هفتگی دانشجویان و زمان آزمون های پایان ترم

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

رشته ورودی دانلود برنامه
ارشد مراقبتهای ویژه ۹۷ ۹۷ دانلود
ارشد  مامایی۹۸ ۹۸ دانلود
ارشد اورژانس ۹۷ ۹۷ دانلود
ارشد اورژانس ۹۸ ۹۸ دانلود
ارشد داخلی جراحی ۹۷ ۹۷ دانلود
ارشد داخلی جراحی ۹۸ ۹۸ دانلود
پرستاری ۹۶-ورودی مهر ۹۶ دانلود
پرستاری ۹۶-ورودی بهمن ۹۶ دانلود
پرستاری ۹۷ -ورودی مهر ۹۷ دانلود
پرستاری ۹۷-ورودی بهمن ۹۷ دانلود
پرستاری ۹۸ -ورودی مهر ۹۸ دانلود
مامایی ۹۶ ۹۶ دانلود
مامایی ۹۷ ۹۷ دانلود
مامایی۹۸ ۹۸ دانلود
اتاق عمل ۹۶ ۹۶ دانلود
اتاق عمل ۹۷ ۹۷ دانلود
اتاق عمل۹۸ ۹۸ دانلود
فوریت ۹۶ ۹۶ دانلود
فوریت ۹۷ ۹۷ دانلود
فوریت۹۸ ۹۸ دانلود

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۸