کارشناسان آموزشی

کارشناس مربوط به رشته پرستاری (کارشناس)

خانم الهام باوفا شماره تماس: ۳۳۷۱۰۲۳۰

 

کارشناس مربوط به رشته مامایی (پیوسته و ناپیوسته)

خانم نرگس فرح بخش شماره تماس: ۳۳۷۱۰۲۳۰

 

کارشناس مربوط به رشته فوریت های پزشکی و اتاق عمل

و کارشناسی ارشد پرستاری

خانم فریده فرح زاده شماره تماس: ۳۳۷۱۰۲۳۰

 

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۳۹۷