شورای پژوهشی

 

 

شرح وظایف شورا ی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 1. تدوین و تصویب سیاست‌های پژوهشی و اولویت های پژوهشی دانشکده
 2. بررسی پیشنهاد تحقیق پایان نامه های کارشناسی ارشد
 3. فراهم نمودن زمینه‌های توسعه پژوهش، حمایت ازپژوهش و بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق
 4. بررسی پیشنهادات تالیف و ترجمه کتب توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 5. برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت پژوهشی دانشگاه
 6. بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات پژوهشی دانشجویان
 7. بررسی تقاضاهای انجام پایان نامه های دانشجویان سایر دانشگاهها
 8. بررسی تقاضای طرح های مشترک با سایر دانشگاهها
 9. بررسی تقاضاهای طر حهای ارتباط با صنعت
 10. بررسی پروپوزال طرح های تحقیقاتی پیشنهادی از اعضای هیئت علمی
 11. برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 12. بررسی اجرای کارگاهها و همایشهای علمی، کنگره و سمینار ها
 13. ابلاغ آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای اعضای هیئت علمی
 14. بررسی و تصویب برگزاری کارگاههای توانمندسازی دانشجویان

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۸