روسای پیشین دانشکده

تعداد بازدید:۱۱۹۹

 

 

ر

 

  1. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ خانم دکتر نسرین فولادی

 

 

 

  1. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ خانم دکتر فرناز اهدائی وند.

 

 

  1. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ خانم دکتر نسرین فولادی.

 

 

 

  1. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ آقای دکتر بهروز دادخواه.

 

 

  1. از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ خانم معصومه رستم نژاد

 

 

  1. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ آقای محمدعلی محمدی

 

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۷