کمیته اعتباربخشی

مسئول کمیته

نام و نام خانوادگی مسئول کمیته: آقای دکتر عقیل حبیبی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت

رتبه علمی:

اعضاء

 

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

۱

 

آقای دکتر ناصر مظفری

 

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

هیئت علمی- استادیار

مدیرگروه پرستاری مراقبت های ویژه

۲

آقای محمدعلی محمدی

کارشناسی ارشد پرستاری

دانشجوی دکتری تخصصی

هیئت علمی- مربی

۳

 

آقای محمدتقی سوادپور

 

کارشناسی ارشد پرستاری

 

هیئت علمی-مربی

۴

 

خانم سمانه دباغ فکری

 

کارشناسی ارشد مامایی

 

هیئت علمی- مربی

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۷